v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 5 4 3 2 2 1 0 5 1 1 0 0 2
3 Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 2 5 4 1 4 3 2 1 1 0 1 0 2
Beceri Bilişsel/
Uygulamalı
1 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. 0 3 4 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır. 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
3 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 1
4 Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 0 2 5 1 4 4 0 5 5 3 2 0 3
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1 Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 3 2 0 5 0 0 0 5 0 5 5 0 0
2 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
3 Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
4 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 0 0   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2
6 Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir. 0 0 5 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0
7 Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
8 Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir. 2 1 2 2 0 2 0 1 5 3 3 0 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. 3 5 5 5 5 5 2 3 2 5 3 0 3
2 Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. 3 3 5 5 3 5 2 0 0 4 2 0 2
3 Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür. 2 2 4 5 2 4 1 0 0 3 5 1 3
4 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar. 2 2 0 0 1 1 1 5 5 2 0 2 2
5 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı
araştırma/sunum/yayın yapar.
2 2 0 0 0 2 3 3 2 1 0 0 0
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler. 2 3 3 3 1 3 1 1 1 4 3 0 2
2 Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 2 3 3 3 1 4 1 1 1 3 3 0 2
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 3 2 2 2 0 2 0 0 0 2 5 0 2
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
6 Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. 3 3 3 3 2 3 5 2 1 2 0 2 2
7 Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar. 1 1 2 2 0 2 0 0 2 4 4 0 2
8 Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. 1 1 1 5 0 3 0 0 2 3 3 5 2
9 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar. 0 2 2 2 0 2 0 3 2 2 0 0 2
Öğrenme Yetkinliği  1 Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3 4 4 3 1 4 1 5 1 2 3 0 2
2 Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir. 3 5 5 5 3 5 5 4 4 3 2 3 5
3 Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir. 3 5 3 1 5 2 3 1 1 0 2 5 3
4 Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 5 5 5 5 3 5 1 3 5 1 0 0 5
5 Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular. 5 5 3 3 2 3 4 2 1 0 2 0 4