v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Program Yeterlilikleri - Alanları
No Program Yeterlilikleri Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı
1 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar. BİLGİ Olgusal / Kuramsal
2 Dil ve konuşma terapisi alanındaki bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma ve edindiği bilgiyi değerlendirme bilgisine sahiptir. BECERİ Bilişsel Beceri
3 İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler; sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. BECERİ Bilişsel / Uygulamalı Beceri
4 Bireysel farklılıkları ve sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurarak bireye özgü müdahale planlar. YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
5 Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır. BİLGİ Olgusal / Kuramsal
6 Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği bilgileri iletişim, konuşma dil, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve bu bozukluklara yönelik müdahale/ terapi programı oluşturulması için kullanır. BECERİ Uygulamalı Beceri
7 Teknolojik gelişmeleri takip eder; bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır. BECERİ Bilişsel / Uygulamalı Beceri
8 Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. BECERİ Bilişsel / Uygulamalı Beceri
9 Edindiği bilgi ve becerileri yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun bir biçimde uygulamaya geçirir. YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
10 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ailelerine danışmanlık yapar, dil ve konuşma bozuklukları hakkında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapar. YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik
11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. BECERİ Bilişsel / Uygulamalı Beceri
12 Yabancı dili etkin kullanarak literatür taraması yapar ve mesleğini uluslararası düzeyde icra edebilir YETKİNLİK İletişim ve Sosyal Yetkinlik
13 Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. YETKİNLİK Öğrenme Yetkinliği