v
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU - ANESTEZİ
TYYÇ/Prog. Yeterlilikler Matrisi
Yeterlilik Tipi Yeterlilik Alanı No Tanımlar Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bilgi  Kuramsal/
Olgusal
1 Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5 5 5 0 2 3 4 4 5 0 0 2 0 0 4
2 Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 2 2 2 0 2 3 2 1 5 5 0 5 0 2 2
3 Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Beceri  Bilişsel/
Uygulamalı
1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5 5 5 0 2 5 5 5 5 0 0 2 0 0 2
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 2 2 2 0 1 2 2 2 5 5 0 5 0 0 5
3 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yetkinlik  Alana Özgü Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0
2 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4
4 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 2 2
6 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 0 0 1 5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  1 Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5 5 3 0 0 5 4 0 0 0 0 5 0 0 3
2 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 3 3 4 1 0 2 4 2 5 3 0 2 0 0 5
3 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  1 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 4
2 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 4
3 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler. 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Öğrenme Yetkinliği  1 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 0 0 3
2 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
3 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0