v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Sira No 
Aciklama 
1Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrar.
2Dil ve konuşma terapisi alanındaki bilimsel bilgiye, gerekli eğitim teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşma ve edindiği bilgiyi değerlendirme bilgisine sahiptir.
3İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler; sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
4Bireysel farklılıkları ve sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurarak bireye özgü müdahale planlar.
5Dil ve konuşma bozuklukları alanında değerlendirme için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır.
6Dil ve konuşma terapisi eğitiminde edindiği bilgileri iletişim, konuşma dil, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, tanılanması ve bu bozukluklara yönelik müdahale/ terapi programı oluşturulması için kullanır.
7Teknolojik gelişmeleri takip eder; bilgisayar programlarını, ilgili teknolojik tanı, tedavi ve eğitim araçlarını kullanır.
8Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
9Edindiği bilgi ve becerileri yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun bir biçimde uygulamaya geçirir.
10Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin ailelerine danışmanlık yapar, dil ve konuşma bozuklukları hakkında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapar.
11Toplumsal sorumluluk bilinci ile diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır.
12Yabancı dili etkin kullanarak literatür taraması yapar ve mesleğini uluslararası düzeyde icra edebilir
13Dil ve konuşma terapisi alanında sahip olduğu bilgileri değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.