v
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU - BESLENME VE DİYETETİK
Sira No 
Aciklama 
1Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinir ve bilgilerini yaşamı boyunca kullanır.
2Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular.
3Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlar, ekip üyesi olur, ortak çalışmalara katılır ve bu çalışmaları yönetir.
4Yabancı dili etkin kullanarak kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/uluslararası düzeyde karşılaştığı durumlara uygular.
5Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak interdisipliner yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirir.
6Mesleki etik bilincine sahiptir.
7İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisine sahiptir.
8Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyi ve yaşam kalitesini yükseltilmek amacıyla kullanır.
9Araştırma bilgi ve becerisini mesleğinde kullanarak deney/proje planlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir.
10Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kendini bu alanda geliştirmek için gerekli olan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bilgi ve beceriye sahiptir.
11Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır.
12İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve sürdürülmesine yönelik kavramlara sahiptir.
13Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrayabilir; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimseyebilir ve uygulama becerisi kazanabilir.